Yuree S. Hwang
  • Wish spark
  • WishSpark from Yuree on Vimeo.

  • Wish spark
  • Wish spark
  • Wish spark 2007
    Plastic, Wood, Arduino board, c++ 500x500x1200 (mm)
    by Yuree S.Hwang, Jieun Yang, Junmin Han, Hyejung Park, Sunyoung Park, Takjin Nam